3

Title Special Characters

  • Live

A
Anonymous

I want the title to use special characters. I can call to action for more purchases for customers.

A

Activity Newest / Oldest

Avatar

Moon McSherry

Status changed to: Live

Avatar

Moon McSherry

Status changed to: Planned

Avatar

Moon McSherry

Linh ơi, bạn muốn thêm character gì vào title của sản phẩm? Có thể liệt kê chi tiết thêm được không.

Hiện tại Chip không cho phép các character như !@#$%^&*() nhắm tối ưu SEO, và tương lai là Google Shopping. Các sản phẩm với title có character như trên có khả năng sẽ bị lỗi trên những giao diện web khác nhau, nên rất khó có ranking tốt cho SEO và sẽ không được bán trên Google Shopping.


Avatar

clay

What types of special characters would you like to use?